Customer / Zákazník

Individually ticket / Individuálna vstupenka
End sales / Ukončenie predaja Price / Cena Amount / Čiastka
Total / Celkom 0.00
You save / Uložiť
0.00 = 0.00 EUR
Team ticket / Tímová vstupenka
End sales / Ukončenie predaja Price / Cena Amount / Čiastka
Total / Celkom 0.00
You save / Uložiť
0.00 = 0.00 EUR

Participants / Účastníci


Payment method / Spôsob platby

Details / Detaily

For questions and inquires: bratislava@legionrun.com 
Otázky a dotazy : bratislava@legionrun.com

 

Please follow these instructions / Prosím, nasledujte tieto inštrukcie:

1. Choose the type of tickets you want to buy - individual or team / Vyberte typ vstupenky, ktorú chcete zakúpiť – individuálnu alebo tímovú.


2. Enter the number of tickets you want to buy. / Zadajte počet vstupeniek, ktoré chcete kúpiť.

3. Enter the emails of each participant and choose Legion (start time). / Zadajte e-mail každého účastníka a vyberte „Légiu“ (štartovnú vlnu).

4. Choose payment option. / Zvoľte spôsob platby.

5. After successful payment we will send to each one of them an email with instructions and a secret code, so they can finish their registration. / Po úspešnej platbe zašleme každému e-mail s inštrukciami a jedinečným kódom, aby mohol následne dokončiť registráciu.

6. If a change in the registration is needed it can be done up until 1 week before the event. Ak bude potrebná zmena v registrácii, môžete ju vykonať najneskôr týždeň pred podujatím.